Pedicurepraktijk Maansteen
Marion van de Ven
Maansteen 21
5629 HM Eindhoven
040-8420505
info@pedicurepraktijkmaansteen.nl
www.pedicurepraktijkmaansteen.nl
KVK 17271803

Welkom op mijn site

Openingstijden
Van maandag tot en met vrijdag behandelingen alleen op afspraak.

Verhinderd?
Als u uw afspraak wilt verzetten of annuleren, doet u dit dan tenminste 24 uur van tevoren, dan kunnen we een nieuwe afspraak maken.

Iemand origineel verrassen met een cadeaubon bij een speciale gelegenheid of gewoon omdat iemand het verdient?

Denk dan eens aan een cadeaubon voor een voetbehandeling bij de pedicure.

Een glimlach begint bij uw voeten

 

Algemene Voorwaarden


1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Pedicurepraktijk Maansteen en de cliŽnt waarop Pedicurepraktijk Maansteen deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen Pedicurepraktijk Maansteen
Pedicurepraktijk Maansteen zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Pedicurepraktijk Maansteen zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk de cliŽnt informeren over financiŽle consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken
De cliŽnt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Pedicurepraktijk Maansteen melden. Indien de cliŽnt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Pedicurepraktijk Maansteen 100% van het honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliŽnt berekenen. Indien de cliŽnt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag Pedicurepraktijk Maansteen de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomen kan Pedicurepraktijk Maansteen de afspraak annuleren en het geheel afgesproken honorarium berekenen. Pedicurepraktijk Maansteen moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliŽnt melden.Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichting te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt

Kort gezegd: Afspraken die niet 24 uur van te voren zijn afgezegd zullen volledig in rekening worden gebracht.

4. Betaling
Pedicurepraktijk Maansteen vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de praktijk. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliŽnt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.

Verloopt de betaling zoals vooraf afgesproken via een factuur of bankoverschrijving dan dient de cliŽnt het volledige bedrag binnen 14 dagen over te maken onder vermelding van het volledige factuurnummer indien van toepassing. Na de 1e herinnering zal het incassobureau worden ingeschakeld. Indien u een duplicaat/kopie factuur wenst te ontvangen, ben ik genoodzaakt om extra administratiekosten Š Ä 2,00 per factuur in rekening te brengen

Indien cliŽnt ook na het verstrijken van een gestelde nadere betalingstermijn het verschuldigde bedrag en rente niet heeft betaald, is cliŽnt verplicht Pedicurepraktijk Maansteen alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, inclusief kosten voor juridische bijstand, te vergoeden. Tevens heeft Pedicurepraktijk Maansteen het recht de cliŽnt de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.

5. Persoonsgegevens & Privacy
De cliŽnt voorziet Pedicurepraktijk Maansteen voor de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Pedicurepraktijk Maansteen aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliŽnt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandeling. Pedicurepraktijk Maansteen neemt de persoonlijke gegevens van de cliŽnt op, op een klantenkaart. Pedicurepraktijk Maansteen behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliŽnt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Pedicurepraktijk Maansteen zal gegevens van de cliŽnt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toepassing vooraf van de cliŽnt.

6. Geheimhouding
Pedicurepraktijk Maansteen is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliŽnt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliŽnt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Pedicurepraktijk Maansteen verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid
Pedicurepraktijk Maansteen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Pedicurepraktijk Maansteen is uitgegaan van door de cliŽnt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Pedicurepraktijk Maansteen is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliŽnt heeft meegenomen naar de praktijk.

8. Garantie
Pedicurepraktijk Maansteen geeft de cliŽnt ťťn week (7dagen) garantie op de behandeling(en) en de producten. Deze garantie vervalt indien:
- De cliŽnt andere producten dan de door Pedicurepraktijk Maansteen
  geadviseerde producten heeft gebruikt.
- De cliŽnt de adviezen niet heeft opgevolgd.
- De cliŽnt de verwijzing naar andere disciplines (waaronder huisarts, podotherapeut) niet binnen twee werkdagen heeft opgevolgd. - De cliŽnt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

9. Beschadiging & diefstal
Pedicurepraktijk Maansteen heeft het recht van de cliŽnt een schadevergoeding te eisen indien de cliŽnt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Pedicurepraktijk Maansteen meldt diefstal altijd bij de politie.

10. Behoorlijk gedrag
De cliŽnt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien cliŽnt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Pedicurepraktijk Maansteen het recht de cliŽnt de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen.

11. Recht
Op elke overeenkomst tussen Pedicurepraktijk Maansteen en de cliŽnt is Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst

Afspraken
Handige links
Gastenboek

Bereikbaarheid:
U kunt me natuurlijk altijd bellen, maar tijdens een behandeling kan ik de telefoon niet opnemen. U kunt dan een boodschap inspreken op het antwoordapparaat. Spreek uw naam en telefoonnummer duidelijk in, en u krijgt zo snel mogelijk een telefoontje terug, of stuur een e-mail

 
 

U loopt weer met een glimlach !